Thumbnail

รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย2559

  • สร้างเมื่อ
  • เข้าชม 428 ครั้ง

รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย2559 อ่านต่อ

Thumbnail

รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน2559

  • สร้างเมื่อ
  • เข้าชม 354 ครั้ง

รายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน2559 อ่านต่อ

Thumbnail

กรอบงบประมาณ/แผนงานฝ่าย/โครงการ/กิจกรรม 2560

  • สร้างเมื่อ
  • เข้าชม 453 ครั้ง

กรอบงบประมาณ/แผนงานฝ่าย/โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ

Thumbnail

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2558 – 2560

  • สร้างเมื่อ
  • เข้าชม 359 ครั้ง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 – 2560 อ่านต่อ